Skip to main content
x

ၸၢႆးထုၼ်းမိၼ်ႉ

ၸၢႆးထုၼ်းမိၼ်ႉ
ၽူႈၵမ်ၵၢၼ် လွတ်ႈလႅဝ်း
• ၽူႈၵမ်ၵၢၼ် လွတ်ႈလႅဝ်း • ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွမ်ႇမတီႇပိူင်ၽွင်းငမ်းလႄႈ ၸတ်းပွင်ၵၢၼ်သဵင်ႇ • ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶမတီႇဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းတေႃႇတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလႄႈ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ • ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ၶွမ်ႇမတီႇထတ်းသဵၼ်ႈ
ဝၼ်းတႅင်ႇတင်ႈ
2017-သႅပ်ႇတိမ်ႇပႃႇ-18
ၸူဝ်ႈၶူပ်ႇ
58 ပီႊ
ယိပ်းဝၢၵ်ႈႁုၼ်ႈ
2.42%
ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းလဵဝ်ၵၼ် တင်းၽူႈမီးၸၼ်ႉတၢင်ႇၵေႃႉ
ဢမ်ႇမီး
ပၢႆးပႆႇၺႃႇ
1978 - 1981
BSc. (Physics)
ၸၼ်ႉၸွမ်ဝဵင်းလိူဝ်ႇ
ဝဵင်းလိူဝ်ႇ၊ မႅၼ်ႇမႃႇ
တူဝ်ထူပ်းၼႃႈၵၢၼ်
2017 - ယၢမ်းလဵဝ်
ၽူႈၵမ်ၵၢၼ် လွတ်ႈလႅဝ်း
ၶမ်ႇပၼီႇသုၼ်ႇႁူမ်ႈၵရဵၵ်ႉႁေႃၶမ်း
ဝဵင်းမူႇၸေႊ၊ မိူင်းတႆး
2012 - 2016
ၽူႈၵမ်ၵၢၼ် ပွင်ၵၢၼ်
ၶမ်ႇပၼီႇသုၼ်ႇႁူမ်ႈၵရဵၵ်ႉႁေႃၶမ်း
ဝဵင်းမူႇၸေႊ၊ မိူင်းတႆး
2010 - 2011
ၽူႈႁပ်ႉၵၢၼ်
ၵၢၼ်တေႃႉလိၼ် လႄႈ ႁိၼ်ယွႆႈ တီႈၶူင်းၵၢၼ်ၾႆးၾႃႉႁႅင်းၼမ်ႉ မျိတ်ႉသူင်ႇ၊
ၶွမ်ႇပၼီႇ ဢေးသျႃးဝေႃး၊ မႅၼ်ႇမႃႇ
1999 - ယၢမ်းလဵဝ်
ၸဝ်ႈၶွင်
ၼႃႈၵၢၼ်လႅၼ်ႈၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇ
ဝဵင်းမူႇၸေႊ၊ မိူင်းတႆး
1998 - 2013
ၸဝ်ႈၶွင်
ၼႃႈၵၢၼ်တီႉသဵင်“Top Studio”လႄႈ ဝူင်းတွႆႇတိုင်ႈ
ဝဵင်းမူႇၸေႊ၊ မိူင်းတႆး
1988 - 1998
ၸဝ်ႈၶွင်
ၼႃႈၵၢၼ်လႅၼ်ႈၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇလႄႈ ၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇၵူၼ်းဢွၵ်ႇတၢင်း
ဝဵင်းမူႇၸေႊ၊ မိူင်းတႆး
1985 - 1987
ၸဝ်ႈၶွင်ႁူမ်ႈ
ၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇၵူၼ်းဢွၵ်ႇတၢင်း “သၼ်လွႆတႆး”
ဝဵင်းမူႇၸေႊ၊ မိူင်းတႆး